Војна установа Моровић

 Ловиште ,,Крађорђево,, формирано је од стране Министарства шумарства ФНРЈ број 312/48 као државно ловиште опште државног значаја.
Налази се у југозападном делу Бачке на територији општине Бач и Бачка Паланка. Од Београда је удаљено 140 km, а од Новог Сада 75 km Површину ловишта чине две одвојене целине:
Букински рит је типичан ритско-шумски комплекс површине 1.317 ha, који се простире на алувијалној равни леве обале Дунава. Представља сложен мозаик различитих екосистема барских, мочварних ливадских и шумских. Састављен је од више целина које су међусобно одвојене рукавцима и старим током Дунава. Станиште је различитих биљних и животињских врста и њихових заједница. Заједнице бадемасте врбе, беле врбе и црне тополе и пољског јасена, присуство великог броја ретких и угрожених врста биљака (бели локвањ, иђирот) и животиња, чине овај простор специфичним. Богатство фауне огледа се у присуству преко 150 врста птица од којих су многе значајне на националном и међународном нивоу (орао белорепан, црна рода, црна луња). Заштићено подручје је природно мрестилиште бројних врста риба и станиште аутохтоне дивљачи. Највећа густина популације европског јелена и дивље свиње присутна је у Букинском риту.Газдинску јединицу Мостонга сачињавају целине Врањак и Гувниште - шумски комплекси површине 1.638 ha, који су раздвојени речицом Мостонгом. Шумске целине Врањак и Гувниште пружају оптималне услове за живот бројној аутохтоној (дивља свиња) и алохтоној дивљачи (јелен
лопатар, муфлон, вирџинијски јелен) доброг трофејног квалитета и ограђене су као ловиште високе дивљачи.Ово репрезентативно ловиште које је богато фондом крупне дивљачи спада у екслузивна ловишта. Поред организованог појединачног лова на раполагању је организовани групни лов.

 

A+ A-

Претрага

Временска прогноза


TripAdvisor

Пратите нас

Добро дошли...