Војна установа Моровић

 Ценовник за уловљену дивљач и услуге у лову

за ловну сезону 2016.-2017. годину

 

1.1. Општа упутства

- Појединачно исказане вредности у ценовнику су нето износи, исказани у динарима.

- На све цене се обрачунава ПДВ по општој стопи  од 20 %.

- Наплата лова је у динарима, а уколико се рачун плаћа дознаком из иностранства,  обрачун се врши прерачуном динарских цена у ЕУР, по званичном средњем курсу  Народне банке Србије на дан фактурисања

- Цена трофеја јелена до златне медаље обрачунава се на основу тежине трофеја у килограмима, а цена трофеја јелена у златној медаљи се обрачунава на основу ЦИЦ поена.

- Цена трофеја јелена лопатара се обрачунава на основу тежине трофеја исказане у килограмима. Цена трофеја срндаћа, такође, на основу тежине трофеја исказане уграмима. Бруто тежина за обрачун се узима из обрасца трофејног листа – тежина трофеја са лобањом и горњом вилицом без сечења (код срндаћа се одузима 90 грама), у периоду од 24  часа  након  откувавања трофеја.


-
Цена трофеја вепрова и муфлона обрачунава се на основу дужине трофеја исказане  у центиметрима. Дужина се узима из трофејног листа (средња дужина).

Ловцу-туристи припада трофеј одстрељене дивљачи.


-
Код лова нетрофејне дивљачи ловац-туриста плаћа цену одстрела. У цену одстрела трофејне и нетрофејне дивљачи није укључено месо одстрељене дивљачи, које се (уколико ловац-туриста жели да га носи) додатно обрачунава на основу тежине меса у кожи (код срнеће, јеленске, лопатарске и муфлонске  дивљачи  без главе, утробе и ногу, а код дивљих свиња без утробе) по посебном Ценовнику  меса  крупне  дивљачи у кожи.


-
За сву одстрељену трофејну дивљач се издаје трофејни лист, а трофејима у медаљи, по ЦИЦ-овој категоризацији, додељују се и медаље - златна, сребрна или бронзана.Критеријум за доделу медаља трофејима оцењеним по ЦИЦ поенима:

                          бронза    сребро    злато

- јелен                  170        190         210

- вепар                 110        115         120

- срндаћ               105        115         130

- лопатар             160        170         180

- муфлон             185        195         205

 

1.2. Услови лова

- Лов се сматра резервисаним тек након писмене резервације (факс, е-маил) и потврде о уплати  аконтације на основу предрачуна издатог од стране ВУМоровић“. Уколико клијент не  изврши  уплату  аконтације, у року наведеном на предрачуну, сматраће се да  је одустао од  резервације  траженог термина  за  лов.

- Аконтација за појединачни лов на крупну дивљач износи 30% од цене планираног лова.

- За програме погонског лова на дивље  свиње плаћа се аконтација за организацију лова, најмање три дана пре лова, а остатак до пуног износа корисник  уплаћује по завршеном  лову,  или  по  добијању фактуре  на  основу Уговора  о  коришћењу  ловно-туристичких услуга за важећу ловну сезону.
Резервација лова треба да садржи: име и презиме сваког ловца - место и датум рођења - број пасоша - врсту лова - број дана у лову - смештај (ловачка кућа или хотел, тип собе) - датум и  време  доласка (авион-аутомобил) - податке  о  ловачком  оружју (тип, серијски број, калибар) - контакт телефон, факс. или имејл адресу.

·         Код отказивања резервисаног лова, до 15 дана пре реализације лова враћа се 50% вредности од уплаћене аконтације, а унутар 15 дана уплаћена аконтација се у целости задржава.

·         Сваки ловац пре почетка лова мора да има код себе следећа лична документа: личну карту или пасош, ловну карту Републике Србије важећу за текућу ловну сезону и оружни лист на сопствено име.


-
Уколико ловац не поседује ловну карту, може је купити у самом ловишту пре почеткa лова.  Лично оружје ловца  мора бити  у  одговарајућем  калибру са одговарајућом муницијом за  дивљач  која се лови и како доликује ловној етици.

Према Закону о дивљачи и ловству, Члан 76, забрањено је ловити ловостајем заштићену дивљач:


-
употребом лука и стреле и самострела у отвореним ловиштима, као и у ограђенимловиштима у којима такав начин лова на крупну дивљач није предвиђен ловном основом

- ситну дивљач пушком са олученим цевима, пушком са неолученим цевима која прима више од два метка, као и полуаутоматском пушком са неолученим цевима која није редуцирана на два метка;

- крупну дивљач пушком са неолученим цевима, осим дивље свиње.

Према Закону о дивљачи и ловству, члан 77, забрањено је ловити:

- јелена европског и дивљу свињу, осим подмлатка ових врста, ловачком муницијом колибра  испод 7 мм и тежином зрна лакшим од 9,00 гр;

- дивљу свињу муницијом за неолучене цеви, осим кугле;

- јелена лопатара и муфлона, осим подмлатка ових врста, ловачком муницијом калибра испод  6,2 мм и тежином зрна лакшим од 6,0 гр;

- срну и подмладак европског јелена, дивље свиње, јелена лопатара и муфлона, ловачком муницијом калибра испод 5,6 мм и тежином зрна лакшим од 3,5 гр.

·         Лов се реализује у складу са Правилником о проглашавању ловостајем заштићених врста  дивљачи  за  текућу  ловну  сезону.

·         У самом ловишту, непосредно пре лова, ловац-туриста је обавезан да потврди   прецизну трофејну структуру и број грла које жели да одстрели. Ловац-туриста може да врши одстрел  одабраног  грла тек након добијеног одобрења од стручног пратиоца-ловочувара.

·         Ловац туриста се обавезује да код одстрела трофејне дивљачи, у појединачном  лову  са стручним пратиоцем, призна толеранцију-грешку и то:

      - код јелена ± 10% од процењене вредности трофеја у кг, односно ± 5 ЦИЦ поена затрофеј јелена у златној медаљи;

      - код вепра ± 15% од процењене вредности трофеја у цм;

      - код срндаћа ± 20% од процењене вредности трофеја у гр.

- Рањавање дивљачи се наплаћује само код крупне дивљачи и то:

          - трофејна дивљач: 50 % вредности трофеја на основу процене стручног пратиоца-ловочувара, а ако се рањена дивљач пронађе ловац-туриста плаћа разлику до пуне цене  вредности трофеја;

          - дивљач без трофеја: наплаћује се 100 %.


-
У случају недозвољеног одстрела трајно заштићене или ловостајем заштићене дивљачи висина штете се обрачунава на основу важећег Правилника Министарства  пољопривреде, шумарства и водопривреде.


Током извођења лова ловци - туристи  су  одговорни  за  своје  поступке у складу са законом, уз обавезу да строго воде рачуна о томе где и како пуцају.

За време боравка у ловиштима  В.У. ,,Моровић“  сви ловци-туристи  морају  бити  осигурани  против  незгоде  у  лову.


Ловац – туриста  или  Агенција  преко  које  је  реализован  лов  сноси  трошкове  изношења  трофеја  из  земље .


Законом о дивљачи и ловству, Члан 72 (Сл. гласник РС број 18 од 26.03.2010.) забрањено је  изношење из земље трофеја дивљачи, препариране дивљачи и њених препарираних делова  као трофеја, чија је вредност изражена у ЦИЦ поенима већа од трофејних вредности националних првака: за јелена 248,55 ЦИЦ поена, за јелена лопатара 196,07 ЦИЦ поена, за  срндаћа 207,25 ЦИЦ поена, за муфлона 242,15 ЦИЦ поена, а за вепра 142,30 ЦИЦ поена.


1.3. Посредничка провизија

Провизија посредника (овлашћених туристичких предузећа и агенција) утврђује се Уговором  о посредовању  у  ловном  туризму, а максимално може износити  за :

-    појединачни лов у ловиштима  В.У. ,,Моровић“ 10% од нето  цене  одстрела  трофејне и безтрофејне крупне  дивљачи (јеленска дивљач, дивље свиње, срнећа дивљач, лопатарска дивљач, муфлонска дивљач ...)

-       групни  лов  на  дивље  свиње – погоном  у  ловиштима  В.У. ,,Моровић“  8 %  од  нето цене  организације  и  одстрела  трофејних безтрофејних дивљих  свиња.

Посредник  нема  право  провизије  на:

             - ловне услуге  у  појединачном  лову  и

             - услуге смештаја и  исхране.

 

Ценовник  за  уловљену  дивљач  и  услуге  у  лову

за  ловну  сезону  2016-2017 годину

 

- Цене одстрела

1.      ЈЕЛЕН  ЕВРОПСКИ  /Cervus elaphus L./                

(kг)

(kг)

Дин.

+ дин/10гр

Трофеј  

до 1,99  кг

24.000,0

 

од  2,00 кг

до  2,49 кг

30.000,0

 

од  2,50 кг

до  2,99 кг

38.000,0

 

од  3,00 кг

до  3,49 кг

50.000,0

 

од  3,50 кг

до  3,99 кг

63.000,0

 

од  4,00 кг

до  4,99 кг

75.000,0

+     250,0/10gr

од  5,00 кг

до  5,99 кг

100.000,0

+      500,0/10gr

од  6,00 кг

до  6,99 кг

150.000,0

+     900,0/10gr

од  7,00 кг

од  8,00 кг

до  7,99 кг

до  8,99 кг

240.000,0    350.000,0

+  1.100,0/10gr

+  1.200,0/10gr

од  9,00 кг

од 210,00 поена                       

и више

=

470.000,0

550.000,0

+  1.300,0/10gr

од 210,01–219,99 поена

 

Сваки поен

+   53.300,0 дин

од 220,01-229,99 поена

од 230,01 и више поена

 

// -

- // -

+   62.900,0 дин

+   96.000,0 дин

1.1.   Одстрел : Шилаш = 6.000,00 дин.  кошута = 4.000,00 дин,  теле = 3.000,00 дин;

Трофеј јелена који има  мерне  елементе  оцењује  се по  формули   CIC-a;

До 210,00 cic поена  наплата  се  врши  на  основу  тежине  трофеја,  а преко 210,00 поена  сваки  поен  се плаћа  посебно. Обрачун  се  врши  на  основу  бруто  тежине (тежина  трофеја  са лобањом  и  горњом  вилицом  без  сечења), после  24 сата од  откувавања***,  из  обрасца  трофејног  листа; 

 

2.      ЈЕЛЕН ЛОПАТАР           /Cervus dama L./                          

-тежина у   кг

 

дин

дин/10гр

 

 

 

 

трофеј

до 1,99 kg

   20.000,0

 

oд  2,00 kg

до 2,49 kg

   25.000,0

+      340,0/10 гр

од  2,50 kg

до 2,99 kg

   42.000,0

+      500,0/10 гр

од  3,00 kg

до 3,49 kg

   67.000,0

+      670,0/10 гр

oд  3,50 kg

до 3,99 kg

 100.500,0

+      840,0/10 гр

од 4,00 kg

-трофеј 

-сваки поен

и   више

 од 180,00

преко          

    142.500,0

   поена    

  180,00         

   +   1.250,0/10 гр

    =  200.000,0 дин

   =     10.000,0 дин

 

2.1.   Одстрел :  Кошута = 3.000,00 дин,  Теле = 2.000,00 дин , Шилаш =  4.000,00 дин.

Трофеј  јелена који  има  мерне  елементе оцењује  се  по  формули  CIC-a;

Обрачун  трофеја се  врши  на основу  бруто  тежине  (тежина трофеја са лобањом и горњом  вилицом без сечења), после 24 сата од откувавања***, из обрасца трофејног листа.

 

3.      ДИВЉА СВИЊА - вепар /        Sus scrofa L./                      

-дужина (цм)

дужина (цм)

дин.

дин/мм

трофеј

до 11,99 cm

    9.500,0

 

од  12,00 цм

до 12,99 cm

  15.000,0

 

од  13,00 цм

до 13,99 cm

  21.000,0

 

од  14,00 цм

до 16,99 cm

  32.000,0

+       700,0 дин/мм

од  17,00 цм

до 19,99 cm

  53.000,0

+    1.000,0 дин/мм

од  20,00 цм

до 21,99 cm

  83.000,0

+    2.000,0 дин/мм

од  22,00 цм

од  25,00 цм     

до 24,99 cm

     и више 

123.000,0

213.000,0

+    3.000,0  дин/мм

+    4.300,0 дин/мм

3.1.   Одстрел: - Прасад и назимад  бруто тежине  до 49,99 кг.  =  3.000,00 дин/ком.

                   - Назимад и крмача бруто тежине  од 50,00 и више кг. =  4.500,00 дин/ком.

                   - Трофеј  који има мерне елементе оцењује се по формули  CIC-a;

                   - Обрачун се врши на основу средње дужине из обрасца трофејног листа;

 

4.      ГРУПНИ ЛОВ  НА  ДИВЉЕ СВИЊЕ  - погоном (затворени део ловишта)

Општи  услови :

4.1. Термин  лова : -  од 15. новембра  2016. - до  31. јануара 2017.године.  

4.2. Организација лова, погоничи  са и без ловачких  паса  и  обрада  трофеја  :

    - За групу  од  7 - 10  ловаца, дневно  ........................................................  150.000,00 дин

    - За сваког ловца  од  11. –тог.  до  макс. 15-тог ловца, дневно по    ......    15.000,00 дин

4.3. - Број  погона :   два  до  три  (зависи  од  ревира)

4.4.  –Цена одстрела :

        -Трофеј дивљег вепра  и безтрофејна дивља свињаплаћа се по важећем ценовнику  по  комаду. 

5.      ПРЕДАТОРИ                

( трофеј , лобања  или  крзно)

Врста дивљачи

 -одстрел

-Шакал                 /Canis aureas L./  

Без наплате

-Лисица                /Vulpes vulpes L./    

Без наплате

Напомена :

- Ловац  плаћа  само организацију  лова  и  стручну  пратњу по важећем ценовнику.

 

6.      ОДБАЧЕНО  РОГОВЉЕ       

Врста  дивљачи

мера

Дин.

-Јелен  европски                                

 1 кг

1.200,0

-Јелен  лопатар                               

 1 кг

1.100,0

 

7.      ЖИВА  ДИВЉАЧ                                                                    

7.1.         Крупна  дивљач

Цена се одређује на основу тежине, множењем цене меса крупне дивљачи са коефицијентом  2,5 по 1 кг живе дивљачи за женке и младунце,  док се за мужјаке на цену по тежини, додаје  комисијски  процењена вредност  трофеја.         

                                                                                                                                                        

·         УСЛУГЕ  У  ЛОВУ

 

Цена у  дин.

Организација лова на крупну дивљач,

(са обрадом и оцењивањем трофеја, по  ловцу)

 

-Важи 30 дана

 

3.500,00

Стручни пратилац, (водич у лову)

- дневно

1.500,00

Преводилац

- дневно

-

Носач (најмање 1 по ловцу)

- дневно

2.500,00

Употреба  свог  ловачког  пса

-дневно

 

Изнајмљивање  ловачког  пса

-дневно

 

Коришћење  запреге , фијакера

- по сату

2.500,00

Коришћење трактора , (корпа  или приколица)

- дневно

5.000,00

Коришћење  чамца

- дневно

3.000,00

Коришћење теренског  возила(до ревира и назад)

- дневно

4.000,00

Изнајмљивање ловачког оружја , по комаду

- дневно

2.500,00

 

·      Наведене цене су без обрачунатог ПДВ-а од 20% .

 

·      Ценовник ступа на снагу  04.05.2015.године

 

 

-Контакт тел. 022 736 033 , факс  022 736 123

- recepcija@vumorovic.rs

 

 

 

 

 

 

A+ A-

Претрага

Временска прогноза


TripAdvisor

Пратите нас

Добро дошли...