Војна установа Моровић

 

                                                                                                            

РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                   

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ                                          

ВОЈНА УСТАНОВА ,,МОРОВИЋ,,                                               

Бр.  1700-4

Дана: 11.05.2017. године

МОРОВИЋ (Сремска Митровица)

 

Захтев за понуду,

доставља.-                                                                             ______________________

 

Достављамо вам услове под којима можете поднети понуду за вршење услуге комбајнирања озимих култура род 2017. године.

 

  1. ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ:

 

1.1.  Предмет набавке су услуге комбајнирања озимих култура и то:

 

Ред број  

Назив услуге које је предмет јавне набавке

Јед мере

Површина

цца

1

Комбајнирање уљане репице са уређајем за жетву уљане репице у погону „Никинци“ РЈ „Грабовци“

 

ха

 

 

200

2

Комбајнирање меркантилне пшенице са сечком биљних остатака у погону „Никинци“ РЈ „Грабовци“

ха

 

135

3

Комбајнирање пиварског јечма са сечком биљних остатака у погону „Никинци“ РЈ „Грабовци“

ха

 

70

4

Комбајнирање меркантилне пшенице са сечком биљних остатака у погону „Никинци“ РЈ „Сурчин“ а Батајница

ха

26

5

Комбајнирање меркантилне пшенице са сечком биљних остатака у погону „Никинци“ РЈ „Рума“

ха

28

6

Комбајнирање меркантилне пшенице са сечком биљних остатака у  погону „Моровић“

ха

40

7

Комбајнирање уљане репице са уређајем за жетву уљане репице у погону „Моровић“

ха

40

8

Комбајнирање меркантилне пшенице са сечком биљних остатака у  погону „Карађорђево“

ха

60

9

Комбајнирање уљане репице са уређајем за жетву уљане репице у погону „Карађорђево“

ха

79

10

Комбајнирање јарог меркантилног овса-зоби са сечком биљних остатака у  погону „Карађорђево“

ха

40

 

 

 

 

 уз могућност  одступања од уговорене површине  ± 30% 

1.2. Понуђач може доставити понуду за целокупну набавку услуге, за поједине врсте озимих култура или за одређене површине појединих култура по Погонима. Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или на једну од култура или површина. У случају да Понуђач да понуду за целокупну набавку, она мора бити сачињена тако да се може оцењивати за сваку врсту и површину озимих култура посебно.

 

1.3.  Наручилац задржава право да смањи или повећа укупно потребну количину  извршења услуге   до  +-30%  количине,  зависно од временских услова за жетву.  

 

  1. КВАНТИТЕТ, КВАЛИТЕТ И ГАРАНЦИЈА

Квалитет услуге мора одговарати условима из Ценовника машинских услуга 2015. године   и важећом подзаконском регулативом.

 

 

3. КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА – КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ 

ПРИЈЕМ

Квалитативни пријем извршене услуге вршиће комисија састављена од представника Наручиоца. Комисија Наручиоца у присуству лица које је извршило услугу комбајнирања у име Понуђача након извршене услуге врши контролу квалитета услуге о чему се сачињава записник који својим потписом потврђују представници обе уговорне стране.  

 

4. РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ

Услуга комбајнирања озимих усева са сечком биљних остатака мора бити извршена у оптималним агророковима и условљен је технолошком зрелошћу културе и временским условима приликом пружања услуге.

Уколико се ради о хитној потреби за вршењем услуге са кратким роковима извршења, Наручилац услуге  је дужан да о томе обавести Даваоца услуге.

У случају да Давалац услуге није у могућности да изврши услугу у року који захтева Наручилац услуге, дужан је да Наручиоца услуге извести о томе и да прецизира рок у коме је у могућности да изврши услугу.

У случају да Давалац услуге не изврши услугу на време Наручилац услуге задржава право ангажовања другог даваоца услуге. Право Наручиоца услуге је да одлучи да ли ће наплатити казну закашњења или ће ангажовати другог даваоца услуге ради покрића, о чему је обавезан да само обавести и упозори даваоца услуге. Казна закашњења не може бити већа од 5 % од вредности неизвршене услуге.

 

5.   МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ

Услуга комбајнирања је на парцелама ВУ „Моровић“:  погон „Никинци“- РЈ „Грабовци“, РЈ “Сурчин“ и РЈ „Рума“, погон „Моровић“  и погон „Карађорђево“ одмах по позиву Наручиоца чим се стекне технолошка зрелост усева и исту дозволе временски услови.

 

  1. ЦЕНА И РОК ПЛАЋАЊА

6.1. Цена нека буде изражена у динарима   по хектару без ПДВ-а и са ПДВ-ом.

6.2. Давалац услуге је сагласан да цена машинске услуге   буде умањена до 20% у односу на цену тражене услуге утврђене у Ценовнику ЗСВ за 2017. годину.  

6.3. Цена се подразумева за квалитет из тачке 2. овог позива.

6.4. Плаћање извршених услуга из тачке 1. по цени из тачке 6.1. овог позива се врши  вирманом на текући рачун извршиоца услуге у року од најмање 45 дана од пријема рачуна и комплетне исплатне документације на деловодство наручиоца или испоруком ратарских култура по тржишним ценама којима се трговало на Продуктној берзи Нови Сад на дан испоруке или испоруком роба из асортимана Установе по званичном ценовнику Установе на дан извршења услуге уз претходну сагласност обе уговорне стране.

  

  1. ОСТАЛИ УСЛОВИ НАДМЕТАЊА

7.1. Заинтересовани понуђачи су обавезни да  своје понуде доставе у запечаћеним ковертама  лично на деловодство ВУ „Моровић“  или  поштом на адресу: ВОЈНА УСТАНОВА „МОРОВИЋ“, ул. Босутска број 8, 22245 Моровић.

7.2. Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део захтева за понуду.

7.3. Понуду доставити најкасније до 11,00 часова  23.05.2017. године.

7.4. Неблаговремене, незапечаћене и непотпуне понуде неће се разматрати.

7.5. Одлуку о избору најповољнијег понуђача доноси надлежни наредбодавац на основу извештаја комисије и оцењених понуда, у року од 2 дана од дана разматрања понуда.

7.6. Најповољнијим понуђачем сматра се онај понуђач који је уз једнаке остале услове и дефинисани квалитет понудио најнижу цену за тражене услуге жетве озимих култура.

Лице за контакт: Жељко Милетић, тел. 022/736-033, 064/857-46-08.

 

ЂР/.-

                                                                        Д И Р Е К Т О Р

                                                                        м а ј о р

                                                                        Мирослав Благојевић, дипл.ек.             

 

  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ


1. ПРЕДМЕТ УСЛУГЕ:
рб

НАЗИВ УСЛУГЕ

ха Цена/ха са урачунатим трошковима горива без ПДВ Цена/ха са урачунатим трошковима горива са ПДВ

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а
1 Комбајнирање уљане репице са уређајем за жетву уљане репице у погону „Никинци“ РЈ „Грабовци“
ха

200
2 Комбајнирање меркантилне пшенице са сечком биљних остатака у погону „Никинци“ РЈ „Грабовци“ ха

135
3 Комбајнирање пиварског јечма са сечком биљних остатака у погону „Никинци“ РЈ „Грабовци“ ха

70
4 Комбајнирање меркантилне пшенице са сечком биљних остатака у погону „Никинци“ РЈ „Сурчин“ а Батајница ха 26
5 Комбајнирање меркантилне пшенице са сечком биљних остатака у погону „Никинци“ РЈ „Рума“ ха 28
6 Комбајнирање меркантилне пшенице са сечком биљних остатака у погону „Моровић“ ха 40
7 Комбајнирање уљане репице са уређајем за жетву уљане репице у погону „Моровић“ ха 40
8 Комбајнирање меркантилне пшенице са сечком биљних остатака у погону „Карађорђево“ ха 60
9 Комбајнирање уљане репице са уређајем за жетву уљане репице у погону „Карађорђево“ ха 79
10 Комбајнирање јарог меркантилног овса-зоби са сечком биљних остатака у погону „Карађорђево“ ха 40
Давалац услуге је сагласан да цена машинске услуге буде умањена до 20% у односу на цену тражене услуге утврђене у Ценовнику ЗСВ за 2017. годину.

Понуђач може доставити понуду за целокупну набавку услуге, за поједине врсте озимих култура или за одређене површине појединих култура по Погонима. Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или на једну од култура или површина. У случају да Понуђач да понуду за целокупну набавку, она мора бити сачињена тако да се може оцењивати за сваку врсту и површину озимих култура посебно.

Наручилац задржава право да смањи или повећа укупно тражену површину за наведене услуге до +-30% , зависно од временских услова за жетву и постигнутих услова.
Напред наведена цена изражена је у валути______
Плаћање: вирманом на текући рачун извршиоца услуге у року од _____( најмање 45 дана) од пријема рачуна и комплетне исплатне документације на деловодство наручиоца или испоруком ратарских култура по тржишним ценама којима се трговало на Продуктној берзи Нови Сад на дан испоруке или испоруком роба из асортимана Установе по званичном ценовнику Установе на дан извршења услуге уз претходну сагласност обе уговорне стране.
Понуда важи (најмање 60 дана)_______дана од дана отварања понуда.
Рок извршења услуге ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Остали услови понуде: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(производи за компензацију са условима компензације, посебни услови попуст- рабат и сл)

Место и датум: Понуђач:

_________________ _____________________
(печат и потпис)

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ УСЛУГЕ-КОМБАЈНИРАЊЕ ОЗИМИХ РАТАРСКИХ КУЛТУРА РОД 2017. ГОДИНЕ


Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу:

И З Ј А В У

 

1. Регистровани смо код надлежног органа, односно уписани у одговарајући регистар.
2. Основани смо за обављање делатности која је предмет јавне набавке;
3. Да нам у року од две године пре слања позива за достављање понуда није изречена правноснажна судска или управна мера забране обављања делатности која је предмет набавке;
4. Да смо измирили доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије.
5. Да поштујемо обавезе које произилазе из важећих прописа у безбедности и здрављу на раду, запошљавању и условима рада као и заштити животне средине.
6. да располажемо неопходним финансијским и пословним капацитетом неопходним за реализацију предметне набавке,
7. Да располажемо довољним техничким и кадровским капацитетима неопходним за реализацију предметне набавке.

 


Место и датум: Понуђач:
_______________ _______________________________
(штампано име и презиме одговорне собе)
М.П. _____________________________
(читак отисак печата) (потпис)

 

  ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА СА ОПИСОМ ТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ
ЗА ИЗВРШЕЊЕ ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

 

Ред.
Бр. Назив средства Марка-тип Год. произв.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

 

 

 

 


Место и датум: Понуђач:
_______________ __________________
(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П. ________________________
читак отисак печата) (пун потпис)

 

 

 

 

Верзија за штампу

 

A+ A-

Претрага

Временска прогноза


TripAdvisor

Пратите нас

Добро дошли...